TO Priboj

Ловни туризам

авантура коју не смете пропустити

На територији Општине Прибој је изражен ловни потенцијал, законски уоквирен кроз ловиште „Јаворје“  којим газдује Ловачко удружење “Прибој“. Највећи део ловишта „Јаворје“ припада планинском типу ловишта и карактерише се веома израженим рељефом, различитим експозицијама и микро климатксим условима. 

Граница ловишта почиње на тромеђи општина Прибој, Нова Варош и Чајетина. Укупна површина ловишта износи 48.577 ha.

Активности које су планиране у циљу спровођења мера заштите неловних врста дивљачи у ловишту „Јаворје“ су прописане Законом о дивљачи и ловству (С. гл. Р.С. 18/10) и односе се на: мониторинг стања и бројности популација неловних врста дивљачи, процена угрожености популације и јединки на терену, прихрањивање и здравствена заштита јединки неловних врста, заштита дивљачи од предатора и од недозвољених начина лова  и судско процесуирање свих лица које се не придржавају ловном основом утврђених активности.